Privacy beleid

Privacy beleid

Privacy Beleid

Fysiotherapie Balijelaan hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit document informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Balijelaan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Balijelaan zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van dit document, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit natuurlijk. Met een van ons of via het contactformulier en dat vindt u hier.

Hoe en wanneer verwerken wij uw gegevens?

Bij aanmelding of bij het intakegesprek worden uw persoons- en verzekeringsgegevens opgenomen. Deze hebben wij nodig om contact met u op te nemen, communicatie met uw verwijzer/arts en voor de declaratie naar zorgverzekeraars. Daarna houdt uw fysiotherapeut uw medisch dossier bij. Dit is nodig om uw behandeling goed te kunnen uitvoeren. Aan het einde van de behandeling rapporteert uw fysiotherapeut aan uw huisarts of een andere verwijzer. Heeft u daar bezwaar tegen, dan kunt u dat natuurlijk kenbaar maken. Bij afsluiten van de behandeling zijn wij verplicht u per mail te bevragen over uw ervaringen. Dat gebeurt door middel van een anonieme enquête Ook hier maken wij gebruik van uw persoonsgegevens. En ook hier geldt; als u hier niet aan mee wenst te doen kunt u dat (op elk moment) aangeven.

 

De gegevens die wij vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer ter inzage;

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

Zoals hierboven beschreven verstrekken wij uw gegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De communicatie met uw arts;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;
 • Het uitzetten van de verplichte enquête;
 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kunnen wij persoons- en medische gegevens delen met derden als u ons hiervoor vooraf schriftelijk toestemming geeft. Te denken valt aan letselschade advocaten, bedrijfsartsen e.d.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt en 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Balijelaan van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als u ons toestemming heeft gegeven uw gegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Fysiotherapiepraktijk Balijelaan houdt zich naast de AVG ook aan de WGBO. In de WGBO zijn de rechten en plichten van patiënten en cliënten die behandeld worden vast gelegd. Wilt u meer weten over de WGBO, ga dan naar de site van de Rijksoverheid

https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo

Verwerking van persoonsgegevens van andere Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt en 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via sociale media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

 

Meld u direct aan

Aanmeldformulier

Neem contact met ons op

Contact pagina

Fysiotherapie Balijelaan

Balijelaan 27
3521 GK Utrecht
030-294 36 06
info@fysiobalijelaan.nl

Openingstijden

maandag: 7.30 - 20.30 uur
dinsdag: 7.30 - 20.30 uur
woensdag: 8.00 - 20.30 uur
donderdag: 7.30 - 20.30 uur
vrijdag:

7.30 - 18.00 uur

zaterdag:   gesloten

zondag:      gesloten

Naar boven